Projekty społeczne AEH Projekty społeczne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w warszawie

Czym jest studencki projekt społeczny?

Studencki projekt społeczny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie realizowany jest przez studentów w ramach dwóch obowiązkowych przedmiotów – Metodyka przygotowania projektu oraz Projekt społeczny, w toku kształcenia na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Jego istotą jest trafna diagnoza ważnego społecznie problemu lub potrzeby oraz przedstawienie efektywnego, innowacyjnego, adekwatnego rozwiązania, które student uzasadnia w dokumentacji projektowej, raporcie sporządzanym z realizacji projektu oraz prezentacji projektu. ​

Temat i zakres projektu – związany ze studiowanym kierunkiem – student wybiera i realizuje samodzielnie na ostatnim roku studiów, w oparciu o zdobytą w toku kształcenia wiedzę merytoryczną i praktyczną oraz poznaną podczas zajęć metodologię pracy projektowej. Pozytywna ocena za projekt studencki jest elementem niezbędnym do uzyskania absolutorium i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.​​

Poznaj projekty naszych studentów!
Zobacz prezentacje studenckich projektów społecznych realizowanych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.​
Konkurs na najlepszy ​studencki projekt społeczny w AEH​
Wybrane prace studentów biorą udział w organizowanym przez Uczelnię konkursie na najlepszy studencki projekt społeczny, zrealizowany w danym roku akademickim.​

Studenckie projekty społeczne a strategia naszej Uczelni​

Wprowadzenie studenckiego projektu społecznego do treści i metod kształcenia wpisuje się w strategię naszej Uczelni, która bazuje na trzech fundamentalnych, współistniejących wartościach:​​

1

Odpowiedzialność społeczna, której istotą jest czynienie wspólnego dobra, uwrażliwienie na problemy społeczne, szacunek dla różnorodności, a także odpowiedzialność za swoje wybory pod kątem dbania o otoczenie społeczne i środowisko

2

Kreatywność, która przejawia się w twórczym myśleniu, otwartości umysłu, odwadze odkrywania i podejmowania wyzwań, a także odnajdywaniu satysfakcji w pracy twórczej – własnej i innych​

3

Kompetencja, czyli korzystanie z wiedzy zdobytej podczas studiów, a także zaszczepienie w studentach pasji do samokształcenia i rozwoju ​

Realizacje projektów społecznych dedykowane samorządom lokalnym​

Wiele spośród realizowanych w AEH studenckich projektów społecznych dedykowanych jest samorządom lokalnym – w odpowiedzi na realne problemy i potrzeby dostrzegane oraz wskazane przez władze samorządowe czy też samych mieszkańców i przedstawicieli lokalnych grup społecznych. ​

Realizacje projektów społecznych dedykowane biznesowi

Wiele studenckich projektów społecznych dedykowanych jest też biznesowi – w odpowiedzi na realne problemy i potrzeby dostrzegane oraz wskazane przez podmioty gospodarcze oraz osoby zatrudnione w tych firmach.​

Realizacje projektów społecznych dedykowane działalności analityczno-doradczej​

W odpowiedzi na realne problemy i potrzeby dostrzegane w przestrzeni społeczno-gospodarczej, w AEH powstaje również wiele projektów studenckich dedykowanych szeroko rozumianej działalności analitycznej, doradczej i kreatywnej.

Pomysłodawcami i autorami projektów są studenci różnych kierunków – jak m.in. administracja, zarządzanie, politologia, finanse i rachunkowość, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, ale też psychologia, dietetyka, informatyka, kryminologia i kryminalistyka, filologie (angielska, germańska, hiszpańska) czy media społecznościowe i marketing cyfrowy – co pozwala na kreowanie wsparcia dla lokalnych społeczności oraz przedsiębiorców w szerokim zakresie i w różnych obszarach.

Jakie są cele i korzyści z realizacji
studenckich projektów społecznych w AEH?​

wspieranie rozwoju lokalnego biznesu i działalności samorządowej​
rozwiązywanie realnych potrzeb i problemów lokalnych społeczności oraz środowisk​ (w oparciu o research)​
wkład studentów w rozwój firm i przedsiębiorstw przy tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu procesów, produktów czy usług​
wykorzystywanie przez studentów wiedzy i umiejętności miękkich, niezbędnych do dokonywania racjonalnych wyborów zawodowych i osobistych​
kształcenie i weryfikacja kompetencji społecznych studentów, wzmacnianie postaw prospołecznych i etycznych​
wzmacnianie relacji uczelni i społeczności akademickiej z otoczeniem ​społeczno-gospodarczym​
wspieranie studenckich inicjatyw przedsiębiorczych ​i kompetencji biznesowych​
rozwijanie kreatywności, a także indywidualnych pasji i zainteresowań studentów​
kształtowanie kluczowych w dzisiejszym świecie umiejętności, jak myślenie koncepcyjne czy praca metodą projektową​